krishna.com | iskconnews.org | bbt.org

Zrůdnosti v souboji paradigmat

CC-BY-SA: bh. Jan Mareš, 2016-

"O něčem rozhodneme, vypustíme to ven, potom nějaký čas vyčkáme a sledujeme, zda se něco stane. Pokud se nestrhne velký povyk a nedojde k velké vzpouře, protože většina vůbec nechápe, co bylo schváleno, potom pokračujeme, krok za krokem, dokud nezmizí všechen odpor." (Jean-Claude Juncker, Der Spiegel 52/1999)

Inkluze, integrace, unifikace... EU je od svého počátku posedlá jednotností - trhu, předpisů, vzhledu, myšlení. Nacionální, internacionální a dnešní byrokratický socialismus jsou stále totéž - nelidská zrůdná totalitní ideologie, která nesnese odlišnost. Nacionální socialismus vše jiné likvidoval otevřeně. Pokročilejší forma, byrokratický socialismus představovaný hlavně EU, proti jinakosti bojuje sofistikovaněji, skrytěji - podporou ideologicky vyhovujících odlišností od většinového standardu. Tím se většina postupně oslabuje a degraduje, až ztratí svou identitu v rozmělněné unifikované mase, snadno ovladatelné svými vládci.

Euroovoce a eurozelenina mohly ještě vyvolat úsměv, ale byl to jen počáteční projev příznaků této ideologie, která nyní chce unifikovat lidi pomocí integrace a inkluze. Předem je zřejmé, že je to odsouzeno k neúspěchu. Integrace menšin, uprchlíků, fyzicky a mentálně postižených a všemožných nepřizpůsobivých (ve školství zvaná inkluze) nefungovala, nefunguje a fungovat nebude, a to jednoduše proto, že je nepřirozená. Každý člověk má vrozené individuální vlastnosti, sklony a schopnosti (v sanskrtu "guna") a podle nich se zapojuje do k tomu vhodných činností ("karma"). V Bhagavadgítě je řečeno, že podle těchto dvou charakteristik lze každou společnost (tedy její členy) rozdělit do čtyř skupin, které svou spoluprací umožňují její činnost. "Ten umí to a ten zas tohle" je tedy základ každé funkční společnosti. Inkluze má jiný cíl - snižování kvality vzdělávání.

Multikulturnost by byla možná jen tehdy, pokud by všechny dotyčné kultury souhlasily s dodržováním jistých pravidel soužití. Pokud se ale některá, jako islám, snaží ostatní zničit, logicky bude v případě úspěchu výsledkem monokultura. Z toho je zřejmé, že jde o jednu ze strategií NWO.

Védskou (staroindickou) metaforou společnosti je člověk - jeho hlavu tvoří inteligence, ruce administrativa, žaludek produkce potravin a nohy fyzická práce, která tradičně zahrnuje i řemesla a umění. Každý člověk má již od narození převládající sklon k některé z těchto činností a podle toho se přirozeně sdružuje s podobně zaměřenými lidmi. S ostatními sice může formálně spolupracovat, ale "nekamarádí" se s nimi, protože jsou na "jiné vlně", mají jiné "vibrace". To není pocit, ale fakt.

Jenže tato přirozenost se jistým osobám nelíbí. Tito asurové" chtějí lidem vnutit svou představu o všem a stavět se tak proti vesmírnému řádu ("dharma"). Odkud se vzali a odkud se vzala tato ideologie? Sklon ovládat a užívat si hmoty je vlastní všem bytostem v hmotném světě v různé míře. Když tato míra překročí jistou hranici, stává se patologií a označuje se za psychopatii či sociopatii. Takový jedinec se vyznačuje hypetrofií sobectví a současně atrofií citů. “Žádné svědomí, morálka, výčitky svědomí, city, emoce”. (Bill Cooper o zasvěcencích Bratrstva). Svým zájmům obětuje doslova vše. Všichni jsou zde jen pro něho. [Opakem je podle buddhistického díla Milinda Panha 9.17 tathágata (Buddha), který "...žije pouze proto, aby pomáhal druhým.”] Tento druh osob tu byl vždy, ale postupem času se stále více prosazuje. Důvod je vysvětlen v Puránách, staroindických textech, které postulují cyklické schéma času, kdy v jednom jeho cyklu zvaném Kali juga převládá atmosféra, která těmto osobám vyhovuje. Ostatní osoby se stavějí proti nim na obranu dharmy a z toho vzniká trvalý konflikt sil dobra a zla, světlé a temné strany, jako je vidět např. v Amramově vizi.

Ideologie asurů je velmi stará. V podstatě jde o materialismus. V Čhandógja Upanišadě, jednom z tradičních védských textů, je v osmé kapitole popsán tento příběh:

Indra, král dévů, a Viróčana, král asurů, se jednou vydali za Brahmou, aby získali poznání o átmě, vlastním já. Brahmá chtěl vyzkoušet jejich inteligenci, a proto jim řekl, ze vlastní já je obraz viděný v zrcadle či v misce s vodou. Pošetilý Viróčana se šťastně vrátil do svého království, kde ho asurové přivítali jako gurua a nadšeně přijali toto bezcenné učení. Indra však o Brahmově odpovědi dále přemýšlel, protože ho neuspokojila. Vrátil se tedy k Brahmovi a časem od něho získal pravé poznání vlastního já jako věčné átmy.

Několik století před a po začátku našeho letopočtu (dříve se říkalo před Kristem a po Kristu, ale bylo to nahrazeno sekulárními pojmy, protože náboženské symboly musí být v sekulární společnosti odstraněny z veřejné sféry a nahrazeny všudypřítomnými symboly nových vládců) se ve východním Středomoří (Egypt, Palestina) objevila gnoze. Byla to různorodá ideologie nejasného původu, v níž se mísily egyptské, řecké a židovské představy, ale jsou v ní patrné i východní vlivy. V tehdejší době v této oblasti totiž působili buddhističtí misionáři z Indie, kteří mohli gnozi ovlivnit.
Jedna z verzí gnoze byla křesťanská a čas od času, hlavně před Velikonocemi, se v médiích objevují nálezy nějakých gnostických evangelií nebo alespoň v nich obsažené téma údajného manželství Ježíše a Marie Magdaleny, jež mají "otřást základy křesťanství".

Gnoze byla chápána jako elitní esoterické poznání dostupné jen "lepším" jedincům. Gnostická mentalita je typicky elitářská a antinomistická (pocit jedince, že je nad zákony, "účel světí prostředky", neboli "jít přes mrtvoly"). Gnostici se považují za (jediné) dobré, pravé - ovšem samozvané - spasitele, a toto dobro jsou připraveni vnutit ostatním za každou cenu. Společným rysem všech verzí gnoze je monismus (májáváda, advaita, impersonalismus), tedy představa, že svrchovaná realita je slovy nepopsatelné, pasivní, homogenní, neosobní jsoucno. Podle gnoze totiž není stvořitelem hmotného světa Bůh (ten je nazýván Amour, láska, a je neosobně-pasivní), ale tzv. demiurg zvaný Ialdabaoth či Rex Mundi, "král (tohoto) světa", který je vůči Bohu v opozici. Píše o něm např. Irenej z Lyonu v Adversus Haereses (1.30). Ve védské verzi je tímto demiurgem Brahmá a ve slovanském folklóru je znám jako Svantovít či Světovid, protože svými čtyřmi hlavami hledí do čtyř světových stran. Jako druhotný stvořitel však pouze plní Boží plán. Bůh ve Starém zákoně vystupuje v hrozivé podobě ("ugra rúpa") jako Jahu-Tzabaoth, Aryeh atd., a v dalších tradicích je známý jako Helios Chronos, Amen-Ra, Apademak, Zervan, Narasimha, Narušima, Za, atd. Jeho nejhrozivější podoba je však čas ("kála", Bhagavadgítá 10.30, 11.32) ničící bez výjimky všechno hmotné.

Představa absolutna v gnozi je společná dvěma velmi vlivným filozofiím - buddhismu a advaitě. Je ale v rozporu s teistickými filozofiemi, na Západě především s křesťanstvím, podle něhož je svrchovaná realita osobní Bůh. Tato neslučitelnost vedla k dlouhotrvajícímu boji, který nemá konce. Křesťanství v něm mělo dlouho navrch a gnoze přežívala jen v podzemí. Výjimkami byli ve své době jen templáři a kataři. Ti sice byli zničeni, ale ne úplně. Jejich myšlenky lze nalézt v zednářství a podobných skupinách, které se z původních profesně-zájmových proměnily v tajná uskupení elitářů s mocenskými ambicemi (stáli například v pozadí francouzské, americké a ruské revoluce). Utajení a anonymita jsou jejich klíčové rysy (viz např. setkání Bilderbergu, kam nemají média přístup).

Přelom v jejich boji s křesťanským pohledem na svět a člověka (tzv. paradigmatem) nastal s příchodem novověku, kdy postupně prosadili zcela jiné paradigma a ovládli vzdělávací a ostatní instituce. Renesance ("znovuzrození" starých antických představ a hodnot) a osvícenství ("světlem"/lat. lucis svého nositele, jistého proti dharmě vzbouřeného anděla) na Západě nahradilo dosud převládající křesťanskou ideologii materialistickými ideologiemi s různými názvy ("-ismy"), které svět a člověka vykládaly zcela nově, sekulárně (světsky), tedy bez odkazu na nehmotnou sféru. Ta se za vlády nového paradigmatu postupně stala tabu, jak je dnes stále patrnější.

Křesťanství muselo být v tomto ideologickém boji démonizováno jako temný věk, zpátečnictví, doba nesvobody, atd., aby se dalo snadněji nahradit. Původní čtyři skupiny byly nahrazeny jedinou, takzvaně beztřídní společností (samozřejmě formálně, protože v praxi to nikdy nefungovalo) a člověk byl odříznut od nehmotné sféry a prohlášen za (magicky oživlou) hmotu. Magie totiž není nic jiného než způsob manipulace s hmotou, byť dočasná a život nevysvětlující. Život charakterizovaný vědomím se vzpírá degradaci prohlášením za hmotu.

Toto s sebou přineslo dalekosáhlé dopady na všechny oblasti života. Někdo je nazývá pokrok, někdo úpadek, podle úhlu pohledu. V podstatě je obojí pravdivé - pokrok ve zkoumání a manipulaci s hmotou (postupně nazývané magie, alchymie a věda), ale úpadek v ostatních oblastech. V oblasti společenské se tato změna projevila novým zotročením, v křesťanské éře nepředstavitelným. Jde o návrat k otrokářství, jednomu z aspektů antiky. Otroci jsou unifikovaná masa bez identity, svobodné vůle, práv a prostředků. Moderními otrokáři byli například zednářští zakladatelé USA. Dodnes také funguje v islámských zemích. Proto je islám používán jako jedna z nových zbraní v tomto prastarém boji (EUROMED, Kalergiho plán). Již za druhé světové války Hitler obdivoval islám kvůli jeho efektivnosti při násilné expanzi a na Balkáně byly z muslimů vytvořeny dva prapory SS - Handžar a Skanderbeg - určené pro boj proti Slovanům, židům a ostatním nežádoucím odlišnostem. U nás se islámu stavěl na odpor již císař Karel IV. ve svém návrhu zákoníku Majestas Carolina: "Pohan nebo změtenec, by duom dělal sobě neb chalupu, neboli obydlé držal w křesťanském králowstwie našem Českém, zapowiedáme úplně a bráníme, přikazujíc, aby žádnému z našich wěrných poddaných neslušelo pohana neb změtence kterého přijieti do swých domóv neb dědin,...".

Je zajímavé, že moderní dějiny 20. století se v dějepise na běžných školách v podstatě neučí. A historie se obecně učí jen jako soubor dat a sekulárních událostí, ale zásadně ne jako střet ideí, jehož průběh je podstatné znát pro pochopení světa a nás samotných. To je totiž z pohledu elit velmi nežádoucí.

Každý systém se vyznačuje různými symboly, dnes hlavně logy institucí a firem. Pod kterými hledat gnozi dnes? Je jich dlouhá řada, ale mezi nejobvyklejší patří tyto:
pyramida/trojúhelník/delta, jedno oko (obojí na jednodolarové bankovce),
obelisk a kupole (mužský a ženský aspekt gnostické levoruké tantry),
oneň/plameny/pochodeň (poznání),
písmeno G (gnoze - tajné poznání),
had a drak,
tmavě modrá barva (vlajka EU),
pěticípá hvězda (pentagram) různých barev (hlavně bílá/USA, rudá/SSSR a žlutá/EU),
sfinga (původně reverze Amen Ra - Nrsimhy),
(okřídlený) lev,
ryba (mezopotámský Nimrod),
orel/fénix (častá asociace se sluncem),
holubice (symbol smrti),
okřídlený sluneční disk,
sova (modla v Bohemian Grove),
černá labuť,
včely,
strom života,
fleur-de-lis (kosatec/lilie, symbol francouzských králů),
list jetele,
svazky hroznů,
dvě zelené vavřínové ratolesti (OSN),
koruna/sluneční paprsky (Socha svobody),
slunce vycházející nad horami,
vítězný oblouk,
kompas (NATO),
chrliče (na okrajích chrámů),
rohy,
hexagram,
kopí osudu,
kruh a kříž,
dvojitý kříž,
červený kříž na bílém pozadí,
růže a kříž,
černé a bílé čtverce (hl. na podlaze),
dva čtverce na sobě - osmicípá hvězda (hl. na odznacích policie),
lebka a zkřížené hnáty (Skull and Bones),
úhelník,
kružidlo,
váhy,
rozhledna (SJ),
tři propojené kruhy či elipsy (symbol trojité bohyně),
nakousnuté jablko (Apple Inc.),
duha (symbol LGBT),
starořímské fasces (v U.S. Senátu),
upravená keltská runa smrti Tyr (či výtvor Bertranda Russella) jako aldermastonský symbol míru,
satanistická a zednářská gesta (vztyčený palec, ukazovák a malík - původně paradoxně protidémonská tardžaní múdra), písmeno V tvořené ukazovákem a prostředníkem ('vítězství'... rohatého boha) jak svisle tak vodorovně, písmeno L tvořené palcem a ukazovákem, pravá ruka na srdci (hlavně při státní hymně), trojúhelník/pyramida z palců a ukazováků, napřažený ukazovák v různých pozicích, zakrytí pravého oka, podepření hlavy palce a ukazovákem, posunutí brýlí dolů pravou rukou atd.)
čísla 3, 7, 11, 13, 19.5 (39/2), 22 (2x11), 33 (3x11), 39 (3x13), 77 (7x11), 91 (7x13), 93, 666 a jejich kombinace jako 911

Společnou agendou a strategiemi institucí a firem s těmito a dalšími logy jsou:
ohlupování (dumbing-down) institucionalizovaným vzděláním, médii a zábavou (výroba "ovčanů", tedy buď zcela pasivních jedinců nebo užitečných idiotů sloužících něčemu, čehož následky nechápou),
svržení šlechty ("rovnost"),
ovládnutí církví tajnými společnostmi ("volnost" a "bratrství"),
odstranění stávajících náboženství jejich promícháním a zředěním pomocí ekumenismu a "mezináboženského dialogu" a prosazení monistického New Age jako nového univerzálního náboženství,
odosobnění a individualizace (individualismus omezuje osobní komunikaci, samotný člověk je zranitelnější, ovladatelnější a více utratí než skupina, např. rodina),
vyvolávání emocí (vede k vypnutí inteligence) v zájmu usnadnění manipulace,
lži a informační chaos (protichůdné informace, falešné dilema, kdy je řešení vícero, ale předkládají se jen dvě, sugestivní otázky atd.),
kontrola mysli pomocí drog a indoktrinace (programy MK-ULTRA, Monarch),
výměna svobody za pohodlí a bezpečí s využitím více či méně fiktivních hrozeb (tzv. FUD),
odstranění soukromí (sledovací systém ECHELON, sociální sítě), atd.
degradace morálních hodnot (propagace hříšných činností již od dětského věku),
rozpad rodiny (feministická propaganda) a státní dozor nad rodinou (např. norský Barnevernet),
genetické manipulace (vychází se z idey, že hmotný svět je nedokonalý a nad-člověk jej musí napravovat),
bezhotovostní ekonomika (kreditní karty, poté čipy pod kůží),
zotročení dluhem a likvidace následnými exekucemi,
vysoké, ideálně vícenásobné zdanění (např. autorské poplatky),
Následuje výroba krize a nabídka jejího řešení (metoda "problém-reakce-řešení") neboli vytvoření umělého chaosu a následné nastolení "pořádku" ("řád z chaosu") pomocí strategií jako:
pomalý, ale neúnavně opakovaný postup ala "vařená žába" (viz úvodní citát Junckera),
byrokratická nadnárodní kontrola (unifikace zboží, předpisů atd.),
kriminalizace smýšlení ("thoughtcrime") a vyjadřování (konec svobody projevu),
odstraňování nežádoucích osob a stran z veřejného života a nahrazování loutkami a "opinion leadery" (médii oblíbení "experti" vyjadřující se k "odborně" danému tématu - ve skutečnosti podle zadání z vyšších míst),
politická korektnost,
podpora menšin na úkor většiny (pozitivní diskriminace v boji proti "znevýhodnění" a za "lidská práva" - kulturní marxismus),
destabilizace vnitřní politiky pomocí neziskovek, často financovaných ze zahraničí,
nálepkování oponentů ("xenofobie", "fašismus", "nacismus", "extremismus", "rasismus" (týká se jen bílých), "homofobie", "islamofobie" atd.),
podpora ekologie na úkor člověka (Agenda 21 a Agenda 2030),
umělá kontrolovaná opozice a umělá realita (astroturfing),
uměle vyvolávané konflikty (mezigenerační, mezipohlavní, mezirasový, mezináboženský, mezinárodní),
trojský kůň (islám proti Západu),
depopulace pomocí válek, škodlivých potravin (GMO), léků a očkování (“The world today has 6.8 billion people … that’s headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15 percent.” -Bill Gates), znečištění životního prostředí (např. geoinženýrstvím) a v poslední době masové migrace ze zemí třetího světa pod záminkou "multikulturnosti" (melting pot) a "zvýšení populace" včetně volebního práva pro migranty (Kalergiho plán, EUROMED 2008),
odzbrojení občanů, nyní v ČR s možností odebírat legálně držené zbraně bez soudu,
válka proti teroru jako zástěrka zavedení policejního státu (postupné zvykání si na policejní a vojenskou přítomnost v ulicích),
zrada (uzavření a nedodržení dohod, v historii typické hlavně pro muslimy a Brity),
provokace (útok pod falešnou vlajkou apod.),
podpora opozice a revoluce ("rozděl a panuj") na dosud nepodrobených územích s přírodními zdroji a strategickým významem (v poslední době např. Ukrajina a Sýrie),
korupce a ekonomický nátlak na nepoddajné osoby, instituce či státy (např. hrozby krácením dotací EU za odmítání imigrantů),
podvracení národních ekonomik podporováním nesoběstačnosti (likvidace místního průmyslu a zemědělství, půjčky a dotace s nevýhodnými až likvidačními podmínkami - MMF, Světová banka),
nová kolonizace, globalismus - propojení státu a korporací (ekonomický fašismus), vytváření nadnárodních institucí a korporací, pro které neplatí národní zákony a ovlivňují tvorbu nadnárodních zákonů a smluv (nevolená Komise EU, washingtonská lobby v Kongresu a Senátu prosazující přijímání "správných" zákonů a bránící přijetí těch "nesprávných", TTIP atd.), komercializace a privatizace veřejných statků (boom v ČR devadesátých let), ovládnutí přírodních zdrojů či uměle vytvořené rezervace nad nimi,
odstranění národů a států (dnes hlavně BRICS) jako údajného zdroje anarchie, bídy, útlaku a války (viz Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi: Evropský manifest 1.5.1924, výňatek ze Znovusjednocení Evropy")
Globalističtí elitáři si dokonce na Kalergiho počest rozdávají ceny neoficiálně známé pod jeho jménem.
Cílem toho všeho je orwellovská společnost složená z
půl miliardy neinteligentních otroků bez identity pracujících pro nepočetné megakorporace ve vlastnictví elit v pozadí ovládajících všechny zdroje. Tak se konečně plně uskuteční demokracie ve smyslu "vlády lidí" nad "podlidmi", tedy utopistický "ráj na Zemi", "jeden svět" zvaný NWO. Jeho odpůrci a zbytek lidstva mají být zničeni.

Inkluze, integrace a unifikace jsou začátek, otroctví a genocida jsou výsledek.

Související odkazy:
Proč nejsem a nebudu na Facebooku
Test ovčanství
Bilderbergové v Čechách: Zle, matičko, zle, Švarcemberci zde
Hrozba pro učitele i žáky - inkluze na školách v praxi jak jsem ji zažil ve Švédsku
Proč a jak volíme: Není to celé omyl?
Jak to celé funguje
Tři fáze džidádu
Islamofilie v kostce
Byli v pozadí Mohamedova dětství mimozemšťani?
Pokrytectví mainstreamových médií - muslimové jsou nekritizovatelní
Začíná brutální islamizace Evropy. Podle plánu připraveného v Bruselu.
Kalergiho plán: legální genocida evropských národů
Demografická současnost a budoucnost Západu
Rodiny, které ovládají svět
Traian Romanescu - Páni a otroci 20. století (ekniha, pdf)
W. Cleon Skousen - The Naked Capitalist (ekniha, pdf)
Michael Morris - Co nesmíte vědět (ekniha, pdf)
Retired Head of FBI Tells All: "Illuminati, Satanism, Pedophile Rings..."
Satanizmus, slobodomurárstvo, zneužívanie detí a rituálne obete vo vysokých kruhoch
www.suppressedscience.net.zip (an already defunct website saved from archive.org)
Inventor Mysteriously Died After Creating Device That Lets Any Car Get 100 Miles Per Gallon
strategie adharmy (cz, en)

en:
Opponents
Everything is Fake - TOP 40
The Biggest Media Meltdowns to Trump's Win ("you can tell the man from his enemies")
Operation Vampire Killer 2000

page url: http://www.veda.harekrsna.cz/encyklopedie/zrudnosti.htm
Please support us:  
 
© 2001 - 2018 VEDA - Bhaktivedanta Book Trust Krishna.com, authors. CC-BY-SA Jan Mares (contact)